Ett fungerande HRT är livsviktigt för studenternas vardag
World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry vill uttrycka sin oro för de
ekonomiska utmaningar som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) står inför
samt de följder detta har för servicen inom huvudstadsregionens kollektivtrafik. HRT har lidit
av de ekonomiska utmaningar som pandemin och de stigande bränslepriserna fört med sig.
En försämring av servicenivån eller en höjning av biljettpriserna ligger nu hotande nära.
De rabatter på biljettpriserna som studerande tidigare fått blev mindre år 2019 i samband
med att rabattvillkoren ändrades. Detta motiverades med kostnadsberäkningar, som aldrig har kunnat fastställas på grund av pandemin. De minskade rabatterna förblev bestående
efter pandemitiden samtidigt som prisnivån på biljetterna stiger.

Under den pågående miljökrisen är det inte förnuftigt att försämra kollektivtrafikens
servicenivå. Passagerarmängderna kommer inte att återgå till tidigare nivåer om
biljettpriserna stiger och servicen försämras. Då man stöder kollektivtrafiken är det samtidigt
också en fråga om att beakta studenternas försörjning. Som student har man oftast en
knapp budget och också en liten prisstegring är betydande för en studerandes ekonomi.
HRT-resebiljetten är absolut nödvändig för många studerande, eftersom alla inte hittar en
bostad i närheten av campus och det är viktigt att också kunna röra sig utanför sitt eget
campusområde.
WSC har värdesatt det att kommunerna och HRT hittills varit villiga att satsa på att utveckla
infrastrukturen och eftersträva en kollektivtrafik med så låga utsläppsnivåer som möjligt.
Eftersom passagerarmängderna inte har återgått till samma nivåer som före pandemin,
förstår vi HRT:s och kommunernas problematiska situation. Därför kräver vi att staten stöder
kollektivtrafiken i den mån att både kvaliteten och kontinuiteten kan garanteras också i
framtiden. En kollektivtrafik av hög kvalitet till ett förmånligt pris är nödvändig för en
fungerande studievardag.