Verksamhetsstruktur

Syftet med nätverket World Student Capital  är att främja en positiv stadspolitik för högskolestuderande i huvudstadsregionen och  kommunerna i Nyland. För att förverkliga sitt syfte bevakar föreningen medlemmarnas intressen och bedriver utbildnings-, forsknings, -upplysnings- och utgivningsverksamhet samt ordnar evenemang och service som stöder syftet. Föreningsmedlemmarna består av student- och studerandekårer i huvudstadsregionen och Nyland som gått med.

Föreningens möte som sammankallas minst en gång under hösten och en gång på våren har den högsta beslutanderätten. Alla ordinariemedlemmar har en röst på mötet mot varje 5000 studerande.

Styrelsen använder verkställandemakt i föreningen. Till styrelsen hör  3–9 medlemmar utöver ordförande och alla är från olika medlemsorganisationer. Styrelsen kan också utnämna kommittéer, såsom stadsvisa verksamhetsgrupper. Föreningens officiella språk är finska, svenska och engelska.

Du kan läsa mer om vår verksamhetsstruktur i våra stadgar.

Föreningens ordinarie medlemmar är: